Naaicentrum Leidsche Rijn

algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Naaicentrum Leidsche Rijn

Gevestigd te Utrecht

Artikel 1: aanmelding en inschrijving

Aanmelding vindt plaats d.m.v. inzending van het ondertekende aanmeldingsformulier. De datum van ontvangst geldt als inschrijfdatum. De aanmelding wordt bevestigd per mail. Door het insturen van het ondertekende inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en betalingsplicht.

 

Artikel 2: cursusjaar naailes

Het cursusjaar loopt van september t/m juni. De lessen worden wekelijks gegeven m.u.v. vakanties en feestdagen. In totaal over deze periode (10 maanden) worden er tenminste 35 lessen gegeven van ieder 2 uur. U volgt de les op een vaste dag en tijdstip, u kunt op ieder moment instromen.

 

Artikel 3: kosten en betaling naailes

Het maandbedrag voor de naailessen staat vermeld op de website, in de maanden juli en augustus (zomerstop) bent u geen lesgeld verschuldigd. Het lesgeld dient u voor de 1e van de maand te voldoen, uiterlijk voor aanvang van de 1e les van de betreffende maand.  Wanneer het lesgeld na 15 dagen van de betreffende termijn nog niet is voldaan wordt dit verhoogd met €7,50 administratiekosten. Wanneer u wegens ziekte, zwangerschap of vakantie (buiten de vakanties om) enkele weken de lessen niet kunt volgen, dienen deze lessen wel te worden doorbetaald en kunnen worden ingehaald mits tijdig aangegeven.

 

Artikel 4: betaling houders U-pas

Alleen geldig op de bij de U-pas aangemelde lessen en workshops. Alleen geldige, en op naam gestelde passen worden geaccepteerd. Indien uw tegoed van de pas niet (meer) toereikend is verplicht u zich tot het voldoen van het verschuldigde bedrag van het U-pas tarief. Uw pas wordt voor aanvang van de 1e les van de nieuwe maand gescand u dient deze dan ook bij u te hebben, bij onvoldoende saldo rekent u direct het maandbedrag af.

 

Artikel 5: borg

U betaalt voor de naailessen geen inschrijfgeld, wel betaalt u 1 maand lesgeld vooruit, dit wordt weer verrekend met de laatste lesmaand na opzegging. U bent de laatste maand dan geen lesgeld meer verschuldigd.

 

Artikel 6: opzeggen naailes

Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, opzeggen kan voor de 1e van de nieuwe maand u heeft dan de opvolgende maand nog les. Gemiste lessen moeten in de laatste maand ingehaald worden, daarna komen ze te vervallen Opzeggen kan schriftelijk of per mail, uw opzegging geldt pas wanneer deze is bevestigd.

 

Artikel 7: restitutie

Restitutie van lesgelden vindt als regel niet plaats.

 

Artikel 8: rente en kosten

Indien het verschuldigde cursusgeld en/of boekengeld niet wordt voldaan dan zal de cursist eerst een herinnering ontvangen. Mocht betaling niet plaats vinden dan wordt een aanmaning verstuurd met het alsdan verschuldigde bedrag verhoogd met tenminste € 7,50 administratiekosten. Indien het in bovenstaande alinea vermelde bedrag niet binnen 10 dagen na dagtekening van de aanmaning is bijgeschreven op de rekening van Naaicentrum Leidsche Rijn dan is de cursist in gebreke en kan Naaicentrum Leidsche Rijn de vordering uit handen geven aan een incassobureau. De kosten hiervan zij voor rekening van de cursist. Tevens dient de cursist de wettelijke rente te betalen vanaf de datum van in gebreke. Daarenboven zijn na het verstrijken van de in de voorgemelde herinnering gestelde termijn bij niet betaling alle reeds vervallen, voor zover nog niet betaald, en nog te vervallen termijnen ineens opvorderbaar. In dit soort gevallen behoudt Naaicentrum Leidsche Rijn zich het recht voor de betreffende cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen.

 

Artikel 9: inhalen gemiste lessen

Gemiste lessen kunnen worden ingehaald op voorwaarde dat deze tijdig zijn afgemeld 24 uur voor aanvang les. Afmeldingen na bovengenoemde met wat voor reden dan ook kunnen niet meer worden ingehaald. Inhalen kan in overleg tijdens een andere les. Ingeplande inhaallessen die om wat voor reden dan ook worden geannuleerd komen automatisch te vervallen. Gemiste lessen kunnen niet worden meegenomen naar het nieuwe cursusjaar.

 

Artikel 10: inhaal les

Cursist brengt haar eigen machine mee, zonder machine is inhalen niet mogelijk.

 

Artikel 11: tiener naailes

Ingepland volgens vast rooster op vrijdagmiddag van 15.45 tot 17.15 in totaal 20 lessen van 1.5 uur. Kosten     € 200,- per cursusjaar te betalen voor aanvang 1e les. Betaling in 2 termijnen mogelijk 1e termijn voor aanvang 1e les 2e termijn 1e week november. Bij betaling in termijnen wordt €25,- bij 1e termijn in rekening gebracht. Een gemiste les kan in overleg worden ingehaald tijdens een reguliere les. Zie artikel 9 & 10

 

Artikel 12: zaterdag naailes

Ingepland volgens vast rooster op zaterdagochtend van 9.30 tot 12.30, in totaal 12 lessen van 3 uur. Kosten €270,- per cursusjaar te betalen voor aanvang 1e les betaling in 2 termijnen mogelijk, 1e termijn 1e week september 2e termijn 1e week november. Bij betaling in termijnen wordt het 1e termijn € 25,- in rekening gebracht. Een gemiste les kan in overleg worden ingehaald tijdens een reguliere les van 2 uur. Zie artikel 9 & 10

 

Artikel 13: overmacht

In geval van ziekte en calamiteiten van de docent zal naaicentrum Leidsche Rijn de gemiste lessen op andere data inplannen binnen het betreffende cursusjaar. Met het vermelde in bovenstaande alinea wordt Naaicentrum Leidsche Rijn geacht zich genoegzaam aan haar verplichtingen jegens de cursist te hebben voldaan en deswege heeft de cursist geen recht op verdere schadevergoeding.

 

Artikel 14: aansprakelijkheid

Naaicentrum Leidsche Rijn is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten. Bij schade door toedoen van cursist aan eigendommen van naaicentrum Leidsche Rijn zal deze op de cursist verhaald worden. Bij diefstal wordt direct aangifte gedaan.

 

Artikel 15: kosten en betaling HCH – opleidingen costumière/coupeuse

De prijs voor de HCH-opleidingen staan vermeld op de website dit is exclusief de benodigde boeken en bijkomende materialen. Deze lessen duren 2,5 uur

Voor cursisten die de lessen in de avonduren tijdens de reguliere naailessen volgen, (2 uur) is dat inclusief 6 zaterdag ochtendlessen van 9,30 tot 12.30 welke volgens een vast rooster zijn ingepland. De cursist is verplicht om aan deze lessen deel te nemen en kunnen niet worden ingehaald. Betaling in 3 termijnen is mogelijk. Bij betaling in termijnen wordt € 25,- in rekening gebracht. 1e termijn € 233,30 voor aanvang cursus 2e termijn € 208,30 voor 1 november 3e termijn € 208,30 voor 1 februari van het betreffende cursusjaar. Bij annulering of tussentijdse beëindiging tijdens de opleiding bestaat in beginsel geen recht op terugbetaling van het cursusgeld, behoudens het in de hierna volgende alinea bepaalde. Voor opleidingen geldt een opzegtermijn van 2 maanden ingaande bij de eerstvolgende nieuwe maand na de opzegging. De opzegging dient schriftelijk danwel per e-mail te geschieden met opgaaf van reden. Het resterende bedrag, gerekend vanaf de tweede maand na opzegging tot de einddatum van de cursus, zal dan worden gerestitueerd.

 

Artikel 16: boekengeld

De cursist is verplicht de bij de cursus of het cursusjaar behorende boeken aan te schaffen. De gebruikte lesboeken worden uitgegeven en/of verkocht door HCH-opleidingen. De bij de cursus horende verplichte lesboeken worden uitgereikt tijdens de 1e les en dienen vooraf te worden betaald. De prijzen van de verplichte lesboeken zijn vastgesteld door HCH-opleidingen en zijn terug te vinden op de site van HCH-opleidingen.

 

Artikel 17: cursusboeken en cursusmateriaal

HCH-opleidingen betrachten de nodige zorgvuldigheid bij de samenstelling en controleren van de door hen gemaakte cursusboeken en zullen hetgeen doen dat redelijkerwijs van hen gevraagd kan worden om fouten hierin te voorkomen. Naaicentrum Leidsche Rijn staat evenwel niet in voor de volledigheid en de juistheid van de hierin vervatte informatie (bijv. door drukfouten e.d.). Het tijdens de cursus aan de cursisten ter beschikking gestelde aanvullende cursusmateriaal van Naaicentrum Leidsche Rijn mag niet zonder schriftelijke toestemming van Naaicentrum Leidsche Rijn worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan binnen het kader van de cursus.

 

Artikel 18: inschrijving HCH-opleiding

Cursist is bij deelname aan de opleidingen verplicht zich in te schrijven en het daaraan verbonden bedrag te voldoen aan HCH-opleidingen, hiervoor ontvangt cursist van HCH een inschrijfpakket zoals vermeld op de site van HCH-opleidingen. Het vastgestelde bedrag hiervan vindt u op de site van HCH-opleidingen.

 

Artikel 19: examens

Na afronding van de opleiding heeft de cursist de mogelijkheid deze af te ronden met een examen.  Het diploma is MODINT gecertificeerd. HCH heeft branche-erkenning voor de costumière, coupeuse, lingerie en modiste opleidingen. Examen is niet verplicht. Examens worden 2x per jaar afgenomen. Het deelnemen aan de examens is niet verplicht.

 

Artikel 20: toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarde van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

 

Artikel 21: verkoop fournituren

De tijdens de lessen aangeschafte materialen dienen door de cursist direct contant te worden afgerekend.

 

artikel 22: prijswijzigingen

prijswijzigingen met betrekking tot lesgelden zullen jaarlijks per september worden vastgesteld 9 het nieuwe cursusjaar), Naaicentrum Leidsche Rijn garandeert dat de prijzen de daarop volgende 12 maanden niet zullen worden verhoogd tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

 

Artikel 23: vertrouwelijkheid

Alle informatie wordt volstrekt vertrouwelijk behandeld, de door de cursist verstrekte persoonlijke informatie worden opgenomen in onze administratie. Naaicentrum Leidsche Rijn zal uw gegevens alleen gebruiken om de cursist te informeren over de cursus/opleiding of daaraan gerelateerde informatie. Indien de cursist deze informatie niet wenst te ontvangen dient deze hiervan zelf een melding te maken bij Naaicentrum Leidsche Rijn. Naaicentrum Leidsche Rijn zal nimmer enige informatie over persoonlijke gegevens van (oud) cursisten aan derden verkopen of doorgeven. Na uitschrijving van de cursist wordt de persoonlijke informatie van betreffende cursist vernietigd.